COBISS
Центар ВБМ
Конференциja COBISS 2018
Известувања и новости
3. 4. 2019 г.
На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е читачот на бар-кодови Honeywell Hyperion 1300Gi и упатството за негова употреба и е инсталирано изменетото Упатство за употреба на читачот Epson TM-T20II
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки